T.U.L.I.P.: mozaikszó, a kálvinizmus 5 pontja: 1. Teljes romlottság (teljes képtelenség a jóra) 2. Feltétel nélküli kiválasztás 3. Korlátozott engesztelés (részleges vagy behatárolt megváltás) 4. Ellenállhatatlan kegyelem 5. A szentek állhatatossága (üdvösségre való megtartatása)

Ellenállhatatlan kegyelem (Irresistible Grace) – Az ellenállhatatlan kegyelem tulajdonképpen azt jelenti hogy amikor Isten egy embert üdvözíteni akar, akkor a bűnös személy nem képes ellenállni Isten kegyelmének, és meg fog térni. A fogalom, sajnos, azt sugallja mintha ez valami gépies és kényszerítő erőként működne egy vonakodó emberrel szemben. Az ellenállhatatlan kegyelem azonban nem azt jelenti, hogy az ember ne állhatna ellen Isten kegyelmének az életében. Ehelyett az ellenállhatatlan kegyelem Isten azon kegyelme amit a megváltás pillanatában nyújt: Isten újjászüli az embert ami azt vonja maga után hogy az ember akarva, szabad akaratából részesül és bízik Krisztusban. Azt jelenti tehát hogy az ember nem képes sikeresen ellenállni Isten újjáteremtő munkájának. Ez nem tesz erőszakot az ember akaratán, hiszen az ember megváltozik, és emiatt akarva hisz Krisztusban.

1. Idézet: Az ellenállhatatlan kegyelem egy „fogalom amely arra a tényre utal hogy Isten sikerrel hív embereket és adja nekik az újjászületést, mindkettő garantálja hogy az igaz hittel fog válaszolni erre a hívásra. Ez a fogalom általában félreértés tárgya, hiszen úgy tűnik mintha azt állítaná hogy az ember nem önkéntes, akaratlagos hozzáállásában az Igéhez.” (Grudem, Wayne A., Systematic Theology: An Introduction to Biblical Doctrine)

1. Igehelyek az ellenállhatatlan kegyelem bizonyítására

1. János 1:12-13, „12Akik pedig befogadták, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek; mindazoknak, akik hisznek az ő nevében, 13akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek.
2. Jakab 1:18 18Az ő akarata szült minket az igazság igéje által, hogy mintegy első zsengéje legyünk teremtményeinek.
3. János 5:21, „21Mert ahogy az Atya feltámasztja a halottakat, és életre kelti őket, úgy a Fiú is életre kelti azokat, akiket akar.
4. 1Péter 1:3, „3Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki nagy irgalmából újjászült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre”
5. Kolossé 2:13 „13Titeket is, akik halottak voltatok vétkeitekben és testetek körülmetéletlenségében, ővele együtt életre keltett, megbocsátva nekünk minden vétkünket.”

2. Az ellenállhatatlan kegyelem Isten akaratából ered és a keresztények újjászületésében a megváltásában teljesedik be. Mert Isten mindentudó (1János 3:20), mindenható (Jób 42:2; Lukács 1:37), és mindenütt jelenvaló (Jeremiás 23:24; 1Királyok 8:27), megfoghatatlanul és ellenállhatatlanul bevégzi újjáteremtésünket.

1. Ez az újjáteremtő munkája, a kegyelem munkája, elengedhetetlen a még meg nem tért ember bukott állapota miatt.

1. A hitetlen ember csaló (Jeremiás 17:9), tele van gonoszsággal (Márk 7:21-23), a sötétség imádója a fénnyel szemben (János 3:19), és nem tud Istenhez jönni saját magától (János 6:44), nem keresi Istent (Róma 3:10-12), reménytelen és istentelen (Róma 5:6), a bűn rabszolgája (Róma 6:20; János 8:34), nem kaphat lelki dolgokat (1Kor 2:14), halott bűneiben (Efezus 2:1), természet szerint a harag gyermeke (Efezus 2:3)
2. Ennél fogva soha nem választhatja Krisztust a saját bűnös természete által.

2. Ezért Isten be kell, hogy avatkozzon és meg kell, hogy változtassa az embert a megújítása által, és az újjászületés által az ember már hisz Krisztusban, annak szükségszerű következményeként és akaratlagosan.
3. Továbbá, az ellenállhatatlan kegyelem munkája köszönhető Isten legfőbb döntésének, hiszen ez az ő kegyelmének cselekedete.
4. Az újjászületés nem folyamat, hanem egy azonnali történés, ami csak egyszer következik be. Úgy is ismert mint az újjá-teremtés.

3. Mit jelent az újjászületés? Azt hogy új életet kapunk.

1. Az ellenállhatatlan kegyelem Isten cselekedete amiben Ő megváltoztat egy embert annyira és azért hogy utána már szabad legyen Krisztus választására, és ez a választás szükségszerűen be is következik.
2. János 3:3, „Jézus így válaszolt: Bizony, bizony, mondom neked: ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát.”
3. „Újjászületni” azt jelenti, hogy föntről születni.

1. A görög újjászületni a γεννηθῇ ἄνωθεν, ami szó szerint azt jelenti „föntről születhetni”.

4. János 3:7, „7Ne csodálkozz, hogy ezt mondtam neked: Újonnan kell születnetek.”

1. A görök újjászületni γεννηθῆναι ἄνωθεν, ami itt szó szerint „fentről születni”.

5. Mivel föntről születünk, ez azt jelenti hogy ez Isten munkája, nem az emberé.
6. Újjászületni azt jelenti hogy megváltozunk Isten által egy új teremtménnyé. Azt jelenti hogy új, lelki életünk van.

1. Új teremtés, 2Kor 5:17, „17Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre.”
2. Új élet, Róma 6:4, „4A keresztség által ugyanis eltemettettünk vele a halálba, hogy amiképpen Krisztus feltámadt a halálból az Atya dicsősége által, úgy mi is új életben járjunk.

7. Újjászületni azt jelenti hogy Isten él bennünk.

1. János 14:23, „23Jézus így válaszolt: Ha valaki szeret engem, az megtartja az én igémet; azt pedig az én Atyám is szeretni fogja, és elmegyünk hozzá, és nála maradunk.

8. Az újjászületés a következő dolgokat eredményezi…

1. Isten jelenlétének érzékelése, vágy az Isten imádatára, vágy az Ige olvasására és a hit hirdetésére. A képesség hogy ellenálljunk a bűnnek, jó dolgokat cselekedjünk, Istent kövessük, stb.

4. Ez a megtérés, ez az újjászületés, előre megíratott az Ószövetségben

1. 5Mózes 30:6, „6Szívedet és utódaid szívét is körülmetéli az ÚR, a te Istened, úgyhogy szeretni fogod az URat, a te Istenedet teljes szívedből és teljes lelkedből, és így életet nyersz.”
2. Ezekiel 36:26-27, „26Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek: eltávolítom testetekből a kőszívet, és hússzívet adok nektek. 27Az én lelkemet adom belétek, és gondoskodom róla, hogy rendelkezéseim szerint éljetek, törvényeimet megtartsátok és teljesítsétek.”
3. Ezekiel 11:19-20, „19Egy szívet adok majd nekik, és új lelket adok beléjük, eltávolítom testükből a kőszívet, és hússzívet adok nekik, 20hogy rendelkezéseim szerint éljenek, törvényeimet megtartsák és teljesítsék. Az én népem lesznek, én pedig Istenük leszek.”

5. Mi az oka az újjászületésnek?

1. Saját szabad akaratunk kezdeményezi az újjászületés tapasztalatát?
2. Saját szabad döntésünk okozza újjászületésünk?
3. Isten válaszol a döntésünkre?
4. A mi döntésünk valahogy kényszeríti Istent hogy kegyelmes legyen, és újjáteremtsen minket?
5. Vagy, ahogyan azt sokan állítják, Isten az aki várja a hitetleneket hogy hozzátérjenek, hogy aztán Krisztus éljen bennünk?
6. De, ez az jelentené hogy Isten válaszol ránk, a mi kezdeményezésünkre.

1. Ez azonban Istent csupán olyannak mutatja, mint aki pusztán “reagál”.
2. Ez azt is jelenti hogy a hitetlen választhatja Istent a saját bűnös akaratából, ami ellentétben áll az Ige szavával. (Teljes romlottság)

7. Másrészről, Isten az oka annak hogy újjászületünk?

1. 1Péter 1:3, „3Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki nagy irgalmából újjászült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre”
2. Jakab 1:18, „18Az ő akarata szült minket az igazság igéje által, hogy mintegy első zsengéje legyünk teremtményeinek.”

8. Isten, Szentlélek az oka a mi újjászületésünknek.

1. János 3:3-5, „3Jézus így válaszolt: Bizony, bizony, mondom neked: ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát. 4Nikodémus ezt kérdezte tőle: Hogyan születhetik az ember, amikor vén? Bemehet anyja méhébe, és megszülethet ismét? 5Jézus így felelt: Bizony, bizony, mondom neked, ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába.”

6. A hit szül újjá bennünket, vagy az újjászületés miatt van hitünk?

1. Időlegesen tekintve mindkettő problémás.
2. Időlegesen azt értem, hogy valami egy másik dolog előtt történik időben. Példáúl, ha falnak dobok egy labdát, a dobásom megelőzi a labda falnak csapódását. A dobás időlegesen első, a becsapódással szemben.

1. Ha a hit van az újjászületés előtt, akkor van aki hívő, de nem született újjá.
2. Ha az újjászületés van a hit előtt, akkor van aki újjászületett, de nem hívő.

3. Logikai elsőbbség, nem időleges elsőbbség.

1. Az égő hasonlatot használnám, mivel az elektromosság megelőzi logikailag a fényt.
2. Egy égőben ha van elektromosság, fény is van. Az elektromosság az oka a fénynek, de nem a fény az oka az elektromosságnak. Egyidejűek. Mondhatjuk hogy az elektromosság logikailag elsődleges a fénnyel szemben, de a fény logikailag nem előzi meg az elektromosságot. Más szavakkal, az elektromosság okozza a fényt, nem a fény az elektromosságot.

4. Igék az újjászületés elsődlegességére

1. Kolossé 2:13, „13Titeket is, akik halottak voltatok vétkeitekben és testetek körülmetéletlenségében, ővele együtt életre keltett, megbocsátva nekünk minden vétkünket.”
2. Efezus 2:4-5, „4De Isten, gazdag lévén irgalomban, az ő nagy szeretetéért, amellyel minket szeretett, 5hogy minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett Krisztussal együtt(kegyelemből van üdvösségetek!).”

5. Néhány vers azt mondja hogy előbb hinned kell hogy újjászüless.

1. Tudjuk hogy újjászületni azt jelenti: benned lakik a Szentlélek. Vegyük például keresztelő Jánost.

1. Lukács 1:15, „15mert nagy lesz ő az Úr előtt, bort és részegítő italt nem iszik, és már anyja méhétől fogva betelik Szentlélekkel.

2. Tartsuk szem előtt a Zsoltárok 22:9-11-ig terjedő Igerészt.
„9Az ÚRra bízta magát, mentse hát meg őt, szabadítsa meg, hiszen kedvelte! 10Te hoztál ki engem anyám méhéből, biztonságba helyeztél anyám emlőin. 11Már anyám ölében is rád voltam utalva, anyám méhében is te voltál Istenem.”