T.U.L.I.P.: mozaikszó, a kálvinizmus 5 pontja: 1. Teljes romlottság (teljes képtelenség a jóra) 2. Feltétel nélküli kiválasztás 3. Korlátozott engesztelés (részleges vagy behatárolt megváltás) 4. Ellenállhatatlan kegyelem 5. A szentek állhatatossága (üdvösségre való megtartatása)

Korlátozott engesztelés  (Limited Atonement) – Krisztus az Ő választottainak a bűnét hordozta el a kereszten, az ő bűnükért fizette meg a váltságot, és nem minden emberért, aki valaha élt vagy élni fog (Kol 2:14, Róm 6:6, Jn 10:15, 26).

1. Krisztus áldozata elégséges minden emberre nézve, de ez az áldozat nem vette el minden egyes ember bűnét. Krisztus keresztjének elégségessége és az ő áldozatának jogi értelemben vett kiterjedése (mindenkire/egyesekre) nem ugyanaz. Elég arra, hogy mindenki bűnét megbocsássa Isten, de ez nem tehető egyenlővé azzal, hogy jogilag, Isten előtt kik számára fizette meg az adósságot. Hadd magyarázzam meg.

1. A bűn jogi probléma, hiszen Isten törvényének megszegéséről van szó. 1Jn 3:4 „a bűn törvényszegés.” Így tehát a bűn jogi probléma, de nem csak jogi probléma.
2. Jézus maga is jogi kategóriába emeli a bűnt

Mt 6:12 „és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek”
Lk 11:4 „És bocsásd meg bűneinket, mert mi is megbocsátunk minden ellenünk vétkezőnek.”

3. A bűn jogi probléma, tehát jogi megoldást is kell találnunk rá. Egy törvényes és legális áldozatra van szükségünk a kereszten, egy olyanra, ami feloldja a bűneinket.
4. Jézus alá volt vetve a törvénynek (Gal 4:4) és sosem vétkezett (1Pt 2:22).

Gal 4:4 „De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született a törvénynek alávetve”
1Pt 2:22 „ő nem tett bűnt, álnokság sem hagyta el a száját”

5. Tehát Jézus áldozata az ószövetségi törvényhez kellett, hogy kapcsolódjon, és elégségesnek kellett lennie, hogy eleget tegyen, feloldja, felmentse az Isten törvényét megszegőket a jogi következmények alól. Ismét kiemelném: Isten törvényének megszegése bűn.

Mt 5:17 „Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a törvényt vagy a próféták tanítását. Nem azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem, hanem hogy betöltsem azokat.”
Lev 17:11 „Mert a test lelke a vérben van, és én az oltárra adtam azt nektek, hogy engesztelést szerezzen értetek. Mert a vér a benne levő lélek által szerez engesztelést.”
Deut 17:1 „Ne áldozz Istenednek, az Úrnak olyan marhát vagy juhot, amelynek fogyatékossága vagy bármiféle hibája van, mert utálatos az Istened, az Úr előtt.”
Jn 19:36 „Ezek pedig azért történtek, hogy beteljesedjék az Írás: „Csontja ne töressék meg.”” (Ex 24:36)

6. Jn 19:30 „elvégeztetett”, τετέλεσται: Jézus utolsó szavai a kereszten. Ezzel a szóval zárták az ókori hivatalos pénzügyi dokumentumokat (adósleveleket), jelezve, hogy a jogos adósság teljes mértékben kiegyenlítésre került.
7. Kol 2:14 „Eltörölte a követeléseivel minket terhelő adóslevelet, amely minket vádolt, és eltávolította azt az útból, odaszegezve a keresztfára.”

1. „Eltörölte”, görög ἐξαλείψας, aoristos particípium. Azt jelzi, hogy ez a múltban végbement, de folyamatos esemény,
2. szó szerinti jelentése: „valaminek az elmúlását okozni, a bizonyítékok „eltörlésével”.
3. χειρόγραφον
4. Mi lett eltörölve? Két lehetőség van: az erkölcsi törvény és a tartozásunk a bűneink miatt.Vizsgáljuk meg ezeket.

1. Az erkölcsi törvény

1. Csak a holtak szabadok a törvény alól.

Róma 7:4 „Ugyanígy ti is, testvéreim, meghaltatok a törvény számára a Krisztus teste által, hogy másé legyetek: azé, aki feltámadt a halottak közül, hogy gyümölcsöt teremjünk Istennek.”
Róma 4:15 „mivel a törvény csak Isten haragjához vezet. Ahol azonban nincs törvény, ott nincs törvényszegés sem.”

1. Ha nincs törvény, mert eltöröltetett, akkor nincs törvényszegés, nincs bűn és az emberek nem jutnak a pokolra.

2. Csak akik Krisztussal együtt meghaltak haltak meg a törvénynek. És ha meghaltak a törvénynek, nincs ami miatt elítélnék őket. Ez csak a keresztyénekre igaz.

2. A bűneink miatti adósság

1. Ha a mi adósságunkat fizette meg Krisztus a kereszten és a Kol 2:14 szerint eltörölte, akkor a kérdés az, hogy minden valaha élt emberét, vagy csak a kiválasztottakét vette el?

3. A kómába esett ember példája

1. Egy ember éppen úton van a bank felé, hogy kifizesse a jelzáloghitelét. Útközben autóbalesetet szenved és egy hónapon át kómában fekszik a kórházban. Egy filantróp megtudta, hogy milyen állapotba került és úgy döntött, hogy kifizeti a teljes adósságát ennek az embernek. Elment a bankba, megtette a szükséges lépéseket, írt egy csekket és a jelzálog ki lett fizetve. Feltesszük a kérdést: „Kiegyenlítődött az adósság?” Igen. „A férfi jelzáloga eltűnt?” Igen. „Az eltörölt adósságot számonkérhetik-e még az emberen?” Nem.

Az ember felébred a kómából és csodásan felépül. Beszáll az autójába, és rohan a bankba, hogy kifizesse a jelzálogot, mert azt hiszi késésben van. Mikor átadja a csekket a bankpénztárosnak, az közli vele, hogy az adóssága kifizetésre került. Nincs lehetőség arra, hogy a bank átvegye a csekket egy olyan adósságért, ami ki lett fizetve.

Hasonlóképpen fizette meg Jézus a mi adósságunkat a kereszten a Kol 2:14 szerint. Épp ezért az ember nem vonható felelősségre olyan adósság miatt, ami nem létezik. Ha Isten olyan bűnért büntetne valakit, ami már ell lett törölve, akkor az igazságtalanná tenné Őt.

2. Igen, ezért hinnünk kell a keresztáldozatban…és Isten garantálja az Övéinek a hitet (Filippi 1:29, Jn 6:28-29).

1. Isten hitre juttatja (juttatja hitre) a választottait, ezért azok igazak lesznek (megigazíttatnak), amint hitre jutnak.

5. Nem születünk megváltottként.

1. Ez az a pont, ahol az ellenállhatatlan kegyelem is bejön a képbe, ami nem más, mint Isten újjáteremtő munkája, ami elvezet bennünket az igaz hitre.
2. HA Jézus minden valaha élt embernek eltörölte volna a bűnét a KERESZTEN, akkor miért jutnak az emberek pokolra, hiszen a bűneik miatti adósságuk ki lett fizetve!?
3. HA valakinek a bűneit eltörölte Jézus és mégis a pokolra kerül, akkor ez igazságtalanná teszi Istent, hiszen olyasvalakit büntet, akinek Krisztus áldozata elvette a bűneit. Akik nem vallják a korlátozott engesztelést, azok két dolgot tehetnek: tagadják Krisztus elégséges váltságát, a helyettes jóvátételt, kiengesztelést, VAGY irracionális dolgokat hoznak fel védelmükben.

8. Ha tagadod, hogy Jézus valósággal elhordozta a választottak bűnét (és csak az övéket) és azt mondod, hogy mindenkiért eleget tett a kereszten, akkor két problémába ütközöl.

1. Először is azt mondod, hogy az embereknek eltörölte Krisztus a bűneit, megfizette adósságukat és mégis a pokolra jutnak. Hogyan lehetséges ez, ha többé Isten nem számítja be bűneiket?
2. Másodszor, Istent igazságtalansággal vádolod, mert ezesetben Isten olyanokat küld a pokolra, akiknek már eltörölte Krisztus a bűneit. Vagy nem vette el Jézus a bűneinket? De! Akkor nem juthatunk pokolra.
3. Megfigyelés: viszont hinned is kell. Hitetlenül meghalni a legnagyobb bűn.

1. Hol van benne a Bibliában, hogy hitetlenül meghalni a legnagyobb bűn?
2. Azt parancsolta Isten, hogy higgyünk benne.

Ex 20:3 „Ne legyen más istened rajtam kívül!”
Deut 6:5 „Szeresd azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből!”
Jn 14:1 „Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem!”

4. Jézus nem hordozott el minden bűnt? Ha az egész világ minden bűnét elhordozta volna, akkor a hitetlen is bűntelen lenne. Azonban ez nem igaz, így kimondhatjuk, hogy Jézus nem hordozta el az egész világ bűnét testében a kereszten.

1. Jézus nem hordozta el a Szentlélek elleni káromlás bűnét.
Mt 12:31 „Ezért mondom nektek: minden bűn és káromlás megbocsáttatik majd az embereknek, de a Lélek káromlása nem bocsáttatik meg.”

2. Éli házának a bűneit sem.
1Sám 3:13-14 „Mert kijelentettem neki, hogy örök ítéletet hozok háza népére azért a bűnért, amelyről tudta, hogy fiai azzal átkot vonnak vele magukra, és mégsem fenyítette meg őket. Ezért megesküdtem Éli háza népének, hogy sohasem lehet kiengesztelni Éli háza népének a bűnét sem véres-, sem ételáldozattal.“

2. Kétféle korlátozott engesztelés létezik. Te melyikben hiszel?

1. Vagy Krisztus kereszthalálának erejét korlátozod, vagy annak hatókörét.

1. A kálvinisták úgy hiszi, hogy Krisztus áldozata olyan hatalmas és erős, hogy a választottainak minden bűnét automatikusan eltörölte, így a kálvinisták a hatókörét korlátozzák az engesztelésnek.
2. A nem kálvinisták (pl. az arminiánusok) tagadják, hogy Krisztus áldozata olyan erős lenne, hogy automatikusan eltörölné azoknak a bűneit, akikért meghalt. Így ők a kereszt erejét korlátozzák.
3. A kérdés tehát, hogy Krisztus áldozata a kereszten elég erős-e ahhoz, hogy automatikusan eltörölje a benne hívők bűneit. A kálvinisták azt mondják igen. A nem-kálvinisták pedig azt, hogy nem.