T.U.L.I.P.: mozaikszó, a kálvinizmus 5 pontja: 1. Teljes romlottság (teljes képtelenség a jóra) 2. Feltétel nélküli kiválasztás 3. Korlátozott engesztelés (részleges vagy behatárolt megváltás) 4. Ellenállhatatlan kegyelem 5. A szentek állhatatossága (üdvösségre való megtartatása)

Teljes romlottság [Total Depravity] – az ember teljes mértékben bűnnel fertőzött, úgy ahogy van, mindene, amije van [a teljes természete], viszont nem mindenki olyan romlott, mint amilyen lehetne [lsd. nem mindenki válik gyilkossá]. Továbbá a teljes romlottság azt jelenti, hogy az újjá nem született ember nem tudja Krisztust választani, Őt befogadni, mert a bűn szolgája [Rm 6:14-20], nem értheti meg Isten dolgait [1Kor 2:14], semmi jót nem tehet [Rm 3:10-12]. Van az embernek szabad akarata arra, hogy válasszon, de szabad akaratából csak olyan dolog mellett dönthet, ami Istennel szembemegy.

1. Idézet: a teljes romlottság „… az emberben levő lelki jóság teljes hiánya és képtelenség arra, hogy bármi Istennek tetszőt tegyen.” Grudem: Systematic Theology

2. Eredendő bűn: az eredendő bűn a teljes romlottság állapota, melybe minden ember kivétel nélkül beleszületik Ádám vétke miatt. Ez azt jelenti, hogy a természetünk születésünk/fogantatásunk óta bukott, romlott. Ádám, mikor meghalt a teljes emberiséget jelképezte.

A. Rm 5:19 „Mert ahogyan az egy ember engedetlensége által sokan lettek bűnösökké, úgy az egynek engedelmessége által is sokan lesznek igazakká.”

„sokan lettek bűnösökké” κατεστάθησαν aoristos indicative, mely egy múltban már végbement, beteljesedett eseményre utal.

B. 1Kor 15:22 „Mert ahogyan Ádámban mindnyájan meghalnak, úgy Krisztusban is mindnyájan életre kelnek.”

C. Megfigyelés: mondhatnánk, hogy nem igazságos, hogy Ádám képvisel minket. Az ő bűne nem lehet a miénk, nem fordítható ellenünk. Azonban Jézus az utolsó Ádám. 1Kor 15:45 „Így is van megírva: „Az első ember, Ádám, élőlénnyé lett”, az utolsó Ádám pedig megelevenítő Lélekké.”

3. Az ember állapota

A. Az ember álnok [Jer 17:9], telve van gonoszsággal [Mk 7:21-23], a sötétséget jobban szereti a világosságnál [Jn 3:19], és nem tud önmagától Istenhez jutni [Jn 6:44]. Nem tudja Istent keresni [Rm 3:10-12], erőtlen és Istentelen [Rm 5:6], a bűn szolgája [Rm 6:20, Jn 8:34], nem értheti a lelki dolgokat [1Kor 2:14], halott az ő bűneiben [Ef 2:1], természete szerint a harag gyermeke [Ef 2:3], és ellenséges Istennel szemben [Ef 2:15].

A hitetlen TUD válaszolni Istennek. Ez a válasz összhangban van bűnös, meg nem tért természetével, mely telve van gonoszsággal [Mk 7:21-23], nem tud jót tenni [Rm 3:12], a bűn szolgája [Rm 6:20], képtelen megérteni a Lélek dolgait [1Kor 2:14], és ellenséges Istennel [Ef 2:15]. Így kimondhatjuk, hogy a szabad akaratot meghatározza és korlátozza az ember teljes romlottsága, a természetes válasza az embernek pedig az elutasítás Isten felé.

Kérdés: hogyan lehetséges, hogy az az ember, aki telve van gonoszsággal [Mk 7:21-23], nem tud jót tenni [Rm 3:12], a bűn szolgája [Rm 6:20], képtelen megérteni a Lélek dolgait [1Kor 2:14], és ellenséges Istennel [Ef 2:15], Istent válassza? A Szentírás szerint sehogy. Ezért van az, hogy Isten kiválaszt egyeseket az örök életre [ApCsel 13:48] és garantálja az ő hitüket [Fil 1:29]. Másképpen senki nem menekülhetne meg a kárhozattól.

B. Mivel az ember az ő bukott állapotában képtelen szabad akaratából Istenhez menni, ezért mindenképpen Istennek kell először cselekedni ahhoz, hogy bárki is megtérjen.

4. Isten munkája

Isten az, aki kiválaszt egyeseket a hitre [ApCsel 13:48], Ő dönti el, ki lesz szent és feddhetetlen [Ef 1:4], eleve elrendeli arra, hogy fiává legyen [Ef 1:5], Ő hívja el célja szerint [2Tim 1:9], választja ki üdvösségre [2Thessz 2:13], adja neki a hitet [Fil 1:29], Ő munkálja a hitet a hívőben [Jn 6:28-29], adja szívébe a bűnbánatot [2Tim 2:24-25], Ő okozza az újjászületést [1Pt 1:3], tesz újjászületetté nem a saját akaratunkból, hanem az Ő akaratából [Jn 1:12-13], Ő vonzza magához az embereket [Rm 8:29-30] és mindezt a saját akarata és céljai szerint teszi [Ef 1:11].